Japane‚“@
Health & beauty care/Accessories/Cig..lighters/Other goods/Wholesale/site map

Export@&@Import@@
@@@
inquiry or opinion
By mail inquiry
About us
handling items
contact info.
English top page„health & beauty care goods>RUNBUREN GOLD
RUNBUREN GOLD

Is your blood smothly?

@@@@@1box ‚P‚W‚Ocapsules@@@12000‰~
@@@@@@.This is manufactured at WAKI Pharmaceutical Co.,LTD

RUMBUREN Gold is made from the following ingredient.
It is made effectively because of healthy maintenance.

RUMBURUSUKU Lubbers
Five domestic patents, and U.S. Canada and EU countries
Others [ Philippines / Australia, South Korea, China, and etc.]
Please profit by this for healthy maintenance


Panax notoginseng(“cŽ΅lŽQ)

CHARACTERISTICS
Roots with surface grey-yellow, waxily lustrous, with caudex at the apex and tubercular branch root scars at the upper part. Extremely effective styptic action when applied directly to traumatic wounds; heals with out leaving clots and scars; internally and externally, best drug for serious bleeding.

THERAPEUTIC EFFECTS
Promote blood circulation to remove blood stasis, stop bleeding, relieve swelling and alleviate pain. For various kinds of bleeding due to trauma and blood-stasis syndrome.

UKON
Ukon is famous in OKINWA for helthy .
UKON is told that there is the effect of a medicine in chronic hepatitis, a gastroenteric disorder besides a strong liver action called a liver function obstacle, etc.
When UKON makes secretion of bile active, a liver cell is stimulated and there is an effect which raises a liver function.

Vitamin B 1
This vitamin B1 is required vitamin when the body carries out energy of the sugar
Vitamin B1 is vitamin required in order to make metabolism of the wastes in the body smooth.

Vitamin B 6
Proteinic metabolism and a proteinic relation are very deep. It is vitamin when Glycogen is decomposed. In supplying grape sugar to bloodA it is with muscles.
The enzyme when changing into energy inside muscles is also vitamin6 is needed .

Nutrition ingredients label (per six balls)

Energy ... 7.2kcal Carbohydrate .... .69.5g
Protein ..... 0.42g Sodium ... 2.4mg
Fat ........... 0.04g Dietary fiber ..... 0.12g
Wonderful power!
An enzyme of an earthworm

The healthy check !

Please check your own body by the lower check item.
Heart Brain blood vessel
  He has the stiffness of the shoulders and headache.
  The leg may have become bloated.
  Weight has increased rapidly.
  Get out of breath only by going up stairs quickly.
A motive is severe.
  There may be many pulse rates unusually.
  Tinnitus carries out occasionally.
  He feels dizzy sudden.
  The man of cardiopathy or high blood pressure is in a blood relative.
  It may become stifling suddenly in the dead of night.
  Smoke tobacco one or more boxes per day.
  It is an overweight object.
  He has headache no reason to be also.
  He may feel dizzy.
  which is a poor diet.
  It is a meal based on meat.
  There is numbness of hand and foot.
  It is easy to be forgetful.
  At once, consciousness is lost and it has fallen.
  A tongue tangles temporarily and feeling is paralyzed.
It has carried out.
  The hearing ability obstacle has been encountered momentarily.
  He likes a salty thing.
  A feeling of oppression is in the neck and he has the stiffness of the shoulders and headache.
While you do not know, the cerebral blood vessel is choked up little by little.
Be careful of the light cerabral infarction
The quality of a long life is very important.
Life expectancy 2050 estimation Male 79 years old Woman 86 years old in Japan
It is most important to be healthy. Even if you live long, in a bedridden life, it is not good life for you.
If you want to buy ,please contact by e-mail
To health & beauty care goods
To English top page