Japane‚“@
Health & beauty care/Accessories/Cig..lighters/Other goods/Wholesale/site map

Export@&@Import@@
@@@
inquiry or opinion
By mail inquiry
About us
handling items
contact info.
English top page>Health & beauty care
šSpace Guardian@BIO
An eco-friendly air cleaner
This is air purification machine.
gray
@@@@@@@@@@@@violet
<< Effect>>
Purification

It is effective in purification and removal of the formaldehyde of a detrimental chemistry substance etc.

Deodorization
A smell is removed@(tabacco/urine/body smell/oil)
Disinfection action / sterilizing effect
coliform bacillus. legionella bacteria.@grape micrococcus.
Prevention mold
 
Big effect using 520kind of  a live  microbe named HI-CLEAN ƒ°
 and it keep on working for 3-months.
 (change to new filter(microbe) for every3-months)
 
Effective area of one machine.
It can cover 16.5‡u@width. @
1set —‚P‚U‚O‚O‚Oyen
replaceable filter
1‚‚“@\‚S‚W‚O‚Oyen
/3months
Ingredient ..... Natural aerotropism biotechnology (special activity enzyme)
An live Aerobi Microbe (use 520kinds of Microbe, named HI-CLEAN
ƒ°j
A microbe research institute where domestic is authoritative to development, a school organization, etc. of BIO@The project team of 60 teams spends the time for 20 years.
The test was repeated.
The test number of cases amounts to 10,000 or more affairs, domestic also overseas widely.
It is carried out, the good result and good effect bear a fruit, and it produces commercially today.
It was borne from epoch-making biotechnology.
Please contact us for more details. mail